Ktetaichinh’s Blog

May 27, 2010

Sẽ đổi mới đồng bộ hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia

Filed under: Uncategorized — ktetaichinh @ 9:20 pm
Tags:
Cập nhật lúc : 2:44 PM, 26/05/2010
Ảnh minh họa.

(eFinance) –  (Tạp chí Tài chính Điện tử số 82 ngày 15/4/2010) – Năm 2009 vừa qua được ghi nhận với những nỗ lực của ngành thống kê trong việc hoàn thành nhiệm vụ công tác đảm bảo thông tin thống kê phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của cơ quan Đảng và Nhà nước như: Tổ chức thành công cuộc điều tra dân số và nhà ở năm 2009, thực hiện tốt chế độ báo cáo thống kê, biên soạn và phổ biến thông tin thống kê cung cấp cho xã hội và người sử dụng thông tin qua các ấn phẩm thống kê, các phương tiện thông tin đại chúng, qua webstie…

Bên cạnh đó, công tác phân tích dự báo thống kê của ngành đã có nhiều bước chuyển biến tích cực, các dự báo thống kê đã được Đảng và Chính phủ tham khảo sử dụng để chỉ đạo, điều hành nền kinh tế, được các cấp, các ngành coi như một kênh thông tin quan trọng để tham khảo và nghiên cứu.

Tuy nhiên, với những yêu cầu từ thực tế phát triển của nền kinh tế đất nước trong xu thế hội nhập với thế giới, một nhiệm vụ “đột xuất” nhưng hết sức quan trọng được đặt ra cho ngành Thống kê là xây dựng và trình Chính phủ Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê (bao gồm 353 chỉ tiêu, trong đó có hơn 20 chỉ tiêu của ngành Tài chính).

Vì sao cần đổi mới hệ thống chỉ tiêu thống kê?

Trải qua các thời kỳ hình thành và phát triển, nhất là trong những năm đổi mới gần đây, ngành Thống kê đã có những nỗ lực trong việc hoàn thiện phương pháp chuyên môn nghiệp vụ và đã đạt được kết quả quan trọng:

– Sự chuyển đổi hệ thống phương pháp luận thống kê từ Hệ thống bảng cân đối vật chất (MPS) nặng về phản ánh chỉ tiêu hiện vật sang áp dụng Hệ thống tài khoản quốc gia (SNA) có sự kết hợp hài hoà giữa giá trị và chỉ tiêu hiện vật là một trong những tiến trình đồi mới nhanh chóng của ngành thống kê;

– Kết hợp các hình thức thu thập thông tin thống kê như: Chế độ báo cáo thống kê, điều tra thống kê, khai thác các hồ sơ đăng ký hành chính là các hình thức thu thập thông tin phù hợp đối với nền kinh tế nhiều thành phần;

– Từng bước triển khai có hiệu quả việc ứng dụng thành tựu CNTT và truyền thông nhằm nâng cao năng lực công tác thống kê;

– Hệ thống các sản phẩm thống kê tiếp tục được hoàn chỉnh và phố biển ngày càng trở thành các nguồn thông tin chính thống được các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế tin cậy, thống nhất sử dụng và đánh giá cao.

Tuy nhiên, công tác thống kê vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập, số lượng và chất lượng thông tin thống kê tuy đã được nâng lên, nhưng nhìn chung chưa đáp ứng kịp tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế của đất nước: Hệ thống chỉ tiêu thống kê chưa được xây dựng hoàn chỉnh và đồng bộ; Quá trình đổi mới công tác thống kê chưa được tiến hành đồng bộ ở tất cả các khâu thu thập, phân tích, phổ biến và lưu trữ thông tin thống kê, chưa tạo lập đồng bộ, sự phối hợp, trao đổi và chia sẻ thông tin giữa hệ thống thống kê tập trung và thống kê Bộ, Ngành, thống kê địa phương…

Vì vậy, yêu cầu phải đổi mới, hoàn thiện công tác thống kê, mà trước hết là xây dựng một hệ thống thông tin thống kê quốc gia thống nhất, thông suốt và hiệu quả sẽ cung cấp đầy đủ, kịp thời và chính xác các thông tin thống kê phân tích, đánh giá tình hình kinh tế – xã hội phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và công tác xây dựng chiến lược, quy hoạch kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của cả nước cũng như từng Bộ ngành, địa phương.

Những nội dung đổi mới:

Đổi mới đồng bộ hệ thống chỉ tiêu thống kê bao gồm: Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; Hệ thống chỉ tiêu thống kê của các Bộ, ngành; Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã hình thành tổng thể các hệ thống chỉ tiêu thống kê thống nhất. Quá trình này phải đặt trong tổng thể đổi mới toàn diện các hoạt động thống kê; phải thực sự trở thành cơ sở quan trọng để xây dựng Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn 2025.

Đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê phải giữ vững các nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê đã được quy định trong Luật Thống kê và phải đáp ứng được các yêu cầu phát triển của đất nước, đồng thời thể hiện sự chủ động hội nhập ngày càng sâu rộng với thống kê quốc tế. Đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê phải gắn liền với đổi mới các hoạt động thống kê, hoàn thiện tổ chức, đảm bảo nguồn nhân lực, môi trường, pháp lý, cơ sở vật chất kỹ thuật và các điều kiện khác để triển khai thực hiện kịp thời có hiệu quả các nội dung đổi mới.

1. Đổi mới, bổ sung, hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia theo hướng: (a) Tăng cường các chỉ tiêu thống kê phản ánh chất lượng hiệu quả của sự phát triển, sức cạnh tranh của nền kinh tế và quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, các chỉ tiêu đảm bảo an sinh xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái; (b) Phải đảm bảo tiêu thức phân tổ các chỉ tiêu thống kê chi tiết theo ngành kinh tế, thành phần kinh tế; (c) Phân công trách nhiệm thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu quốc gia phải căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ quản lý của Bộ, ngành và chức năng, nhiệm vụ của hệ thống thống kê tập trung, tránh trùng lặp, chồng chéo.

2. Xây dựng và ban hành đầy đủ Hệ thống chỉ tiêu thống kê của Bộ, ngành: Hệ thống chỉ tiêu thống kê của mỗi Bộ, ngành phải đáp ứng yêu cầu quản lý của Bộ, ngành, đồng thời phải là một trong những nguồn cung cấp thông tin đầu vào quan trọng của Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và đáp ứng nhu cầu thông tin của tổ chức, cá nhân khác.

3. Xây dựng và ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã: Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã sẽ trở thành mộ trong những nguồn cung cấp thông tin đầu vào quan trọng của Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và Hệ thống chỉ tiêu thống kê của mỗi Bộ, ngành. Mặt khác, phải đáp ứng yêu cầu thông tin thống kê phục vụ các cơ quan Đảng và chính quyền các cấp ở địa phương trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, giám sát và đánh giá tình hình kinh tế, xã hội trên địa bàn.

4. Nội dung của Đề án  đổi mới cũng đề cập tới các nội dung khác như: Xây dựng hệ thống khái niệm, phương pháp tính các chỉ tiêu thống kê; Hoàn thiện các hình thức thu thập thông tin đầu vào giữa các hệ thống chỉ tiêu thống kê; Đổi mới và hoàn chỉnh chuyên môn nghiệp vụ thống kê một cách đồng bộ; Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thống kê.

Như vậy, Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê sẽ làm cơ sở tiên quyết, vững chắc cho đổi mới toàn diện của thống kê nước ta trong những năm tiếp theo và xây dựng chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020, tầm nhìn 2025. Xây dựng và triển khai thành công Đề án sẽ đòi hỏi nguồn nhân lực của ngành thống kê, các Bộ ngành, cơ quan TW, địa phương và hơn nữa một điều kiện tiên quyết để dự án thành công là phải có sự quan tâm chỉ đạo xát sao của Chính phủ, các Bộ, ngành trong đó ngành Tài chính cũng đóng một vai trò để hoàn thành tốt các mục tiêu của Đề án.

Các bước thực hiện Đề án

– Xây dựng hoàn chỉnh Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trong quý IV/2009.

– Xây dựng hoàn chỉnh Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã để Bộ trưởng Bộ KHĐT ban hành vào quý I/2010.

– Các Bộ, ngành xây dựng hoàn chỉnh và ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê chuyên ngành của Bộ, ngành trong năm 2010.

– Tháng 6/2010 hoàn thành giải thích khái niệm, phương pháp tính của nhóm chỉ tiêu áp dụng từ năm 2011(nhóm A).

– Hoàn thành giải thích khái niệm, phương pháp tính của nhóm chỉ tiêu áp dụng những năm 2012 -2014 (nhóm B); Từ năm 2005 sẽ áp dụng toàn bộ các chỉ tiêu trong danh mục Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia.

– Trong năm 2010 bổ sung hoàn thiện Chương trình điều tra thống kê quốc gia, các chế độ báo cáo thống kê và triển khai tổ chức xây dựng các cơ sở dữ liệu thống kê khai thác từ hồ sơ đăng ký hành chính; Xây dựng và phê duyệt Đề án về chương trình ứng dụng CNTT và truyền thông của hệ thống thống kê Nhà nước đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020; Triển khai các hoạt động nhăm tăng cường bộ máy tổ chức, hoàn thiện môi trường pháp lý, xây dựng kế hoạch và bố trí kinh phí tăng cường cơ sở vất chất cho công tác thống kê.

(Vũ Ánh Hồng – Bùi Tiến Sỹ)

Advertisements
TrackBack URI

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: