Ktetaichinh’s Blog

April 4, 2010

Chênh lệch giữa các vùng ở Trung Quốc: “Một trăm năm nữa chưa chắc miền Tây đã bằng miền Đông”

Filed under: Uncategorized — ktetaichinh @ 5:42 pm
Tags: , ,

Người ta chia Trung Quốc làm ba miền: Đông, Tây và Trung. Miền Đông là các tỉnh ven biển có nền kinh tế phát triển và đời sống người dân cao nhất Trung Quốc. Miền trung là các tỉnh ở giữa, kinh tế phát triển và đời sống trung bình. Miền Tây là vùng lạc hậu nhất.

Năm nay là 10 năm Trung Quốc thực thi chiến lược đại phát triển miền Tây. Số liệu chính thức cho biết, mười năm qua, 12 tỉnh, thành phố, khu tự trị [1] trước sau đã xây dựng 120 công trình trọng điểm, tổng đầu tư khoảng 2200 tỷ NDT (1NDT bằng khoảng 6,3 USD), những đường ống, đường dây vận chuyển khí, điện từ Tây sang Đông, đường sắt Thanh-Tạng v.v. đã nối nhau hoàn thành.

Tăng Bồi Viêm, nguyên Phó thủ tướng Chính phủ Trung Quốc, hiện là Giám đôc Trung tâm giao lưu kinh tế quốc tế của Trung Quốc nhận xét, 10 năm qua các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của miền Tây như; tổng lượng kinh tế, tốc độ tăng trưởng thu nhập tài chính, đầu tư tư sản cố định v.v. đều nâng cao rất nhiều cụ thể là tăng trưởng GDP của miền Tây đạt 12%, cao hơn miền Đông, tỷ trọng đã từ chỗ chiếm 17,1% của toàn quốc năm 2000 tăng lên 18,5% năm 2009, thu nhập có thể chi phối của dân cư thành thị và nông thôn đã từ 5648 NDT tăng lên đến 14213 NDT, thu nhập bình quân/năm của nông dân đã từ 1161 NDT tăng lên 3817 NDT.

Do được tăng nhanh đầu vào nên khoảng cách tốc độ tăng trưởng tương đối kinh tế của miền Tây với miền Đông đang thu nhỏ, nhưng khoảng cách tuyệt đối lại đang mở rộng. Đỗ Ưng, Phó chủ nhiệm Ủy ban cải cách phát triển quốc gia cho biết GDP bình quân đầu người của miền Tây và miền Đông năm 2000 chênh nhau 7000 NDT, nay khoảng cách đó đã là 21.000 NDT.

Lý Tử Bân nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Phát triển miền Tây của Quốc vụ viện nói thẳng: các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của miền Tây “dù có qua 100 năm nữa cũng chưa chắc đã bằng miền Đông”

Nên nhớ là miền Tây Trung Quốc chiếm 74% diện tích đất đai Trung Quốc, có hơn 400 triệu dân, tập trung 75% dân tộc thiểu số và khoảng 80% dân nghèo Trung Quốc.

Dương Danh Dy (Sưu tầm và giới thiệu)

Nguồn: theo “Trung Quốc tân văn võng” ngày 27/3/2010

[1] Tức các tỉnh,thành phố, khu tự trị: Trùng Khánh, Tứ Xuyên, Vân Nam, Quảng Tây, Thiểm Tây, Cam Túc, Thanh Hải, Ninh Hạ, Tây Tạng, Tân Cương, Nội Mông Cổ

TrackBack URI

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: