Ktetaichinh’s Blog

March 13, 2010

ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG ĐỐI MẶT VỚI THÁCH THỨC KÉP CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 1

Filed under: Uncategorized — ktetaichinh @ 4:23 am
Tags: , ,

http://www.vncold.vn/modules/cms/upload/10/PhatTrienNuoc/100309/bckh_icold_2010_1.pdf

Advertisements
TrackBack URI

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: