Ktetaichinh’s Blog

February 7, 2010

về vụ xử phạt NTT

Filed under: Uncategorized — ktetaichinh @ 8:28 am
Tags: , , ,

http://x-cafe.dk/node/244  1 dang hay da dang

http://www.x-cafevn.org/forum/showthread.php?t=35438  vu xet xu

http://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BA%B7t_tr%E1%BA%ADn_T%E1%BB%95_qu%E1%BB%91c_Vi%E1%BB%87t_Namaccting

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2006/04/060419_phamtheduyet_interview.shtml  Viet nam khong the co da dang

http://www.x-cafevn.org/node/468  Làm thế nào để Việt Nam có đa nguyên, đa đảng? bat bao dong

http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C6%B0%C6%A1ng_l%C4%A9nh_ch%C3%ADnh_tr%E1%BB%8B_c%E1%BB%A7a_%C4%90%E1%BA%A3ng_C%E1%BB%99ng_s%E1%BA%A3n_Vi%E1%BB%87t_Nam

http://congdongvietnamnamcalifornia.wordpress.com/2009/12/06/di%E1%BB%81u-79-b%E1%BB%99-lu%E1%BA%ADt-hinh-s%E1%BB%B1-s%E1%BB%B1-thay-d%E1%BB%95i-lu%E1%BA%ADt-s%C6%B0-va-m%E1%BB%99t-vai-nh%E1%BA%ADn-d%E1%BB%8Bnh/   “tuyên truyền chống nhà nước CHXHCNVN” (Điều 88) sang “âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân” (Điều 79)

http://ptdcvn.wordpress.com/2009/07/14/quy%E1%BB%81n-t%E1%BB%B1-do-thanh-l%E1%BA%ADp-d%E1%BA%A3ng-%E1%BB%9F-vi%E1%BB%87t-nam/  quyen tu do thanh lap Dang

http://www.greenspun.com/bboard/q-and-a-fetch-msg.tcl?msg_id=00Bby4 tam quyen phan lap

http://123.30.49.74:8080/tiengviet/tulieuvankien/vankiendang/details.asp?topic=191&subtopic=2&leader_topic=77&id=BT1960659905   dang hoat dong theo hien phap

http://123.30.49.74:8080/tiengviet/tulieuvankien/vankiendang/details.asp?topic=191&subtopic=2&leader_topic=77&id=BT1460141078  ket nap dang

Advertisements
TrackBack URI

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: