Ktetaichinh’s Blog

December 18, 2009

Đánh thuế kinh doanh sàn vàng như thế nào?

Filed under: Uncategorized — ktetaichinh @ 3:02 am
Tags: ,

Mức thuế và cách tính thuế như thế nào?

Theo đề xuất của các chuyên gia quảnl ý thuế thì có hai phương án áp thuế đối với hoạt động giao dịch tại các sàn vàng. Cụ thể, phương án thứ nhất là nhà đầu tư tạm nộp 0,002% trên giá chuyển nhượng từng lần phát sinh giao dịch khớp lệnh bán ở trạng thái vàng dương và khớp lệnh mua ở trạng thái vàng âm mà không phân biệt giao dịch lãi hay lỗ. Cuối năm, nhà đầu tư quyết toán thuế suất 20% trên thu nhập tính thuế.

Cách tính thuế cụ thể là: Giả định giá vàng trên thị trường là 25 triệu đồng/lượng. Tỉ lệ thuế thu nhập cá nhân tạm nộp sẽ là 0,002% của 25.000.000 đồng và tương ứng với 500 đồng. Các chuyên gia cũng cho biết là theo khảo sát hiện nay, phí giao dịch mỗi lần khớp lệnh là 2.000đồng/lượng. Như vậy, mức thuế này chỉ tương đương với 1/4 phí giao dịch.

Phương án hai được chia ra theo các hình thức cụ thể. Trường hợp sàn vàng hạch toán được lỗ lãi thì mỗi lần giao dịch của nhà đầu tư đều phải tạm nộp 20% thuế thu nhập cá nhân trên thu nhập phát sinh (giao dịch sinh lời) đối với trường hợp khớp lệnh bán vàng ở trạng thái vàng dương và khớp lệnh ở trạng thái vàng âm.

Cụ thể: Thu nhập = giá bán – giá mua – lãi vay – phí giao dịch. Thu nhập trong trường hợp này được xác định khi nhà đầu tư khớp lệnh. Trường hợp sàn giao dịch vàng không xác định được giao dịch lãi, lỗ thì nhà đầu tư tạm nộp 0,1% trên giá khớp lệnh (chưa trừ các khoản chi phí). Cuối năm, nhà đầu tư quyết toán theo thuế suất 20% trên thu nhập tính thuế. Trường hợp này sẽ không phân biệt trong năm nhà đầu tư tạm nộp theo thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng hay 20% trên thu nhập phát sinh.

Với các phương án này, các DN tổ chức sàn giao dịch chịu trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của nhà đầu tư và nộp vào ngân sách nhà nước. Trong thời gian tới, sau khi xây dựng phương án thì Vụ Chính sách thuế sẽ đề xuất, kiến nghị Bộ Tài chính để thực hiện chính sách thuế và công tác quản lý thu thuế đối với giao dịch trên sàn vàng.

Advertisements
TrackBack URI

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: