Ktetaichinh’s Blog

March 30, 2009

Giá xăng dầu không được tăng quá 500 đồng/lít/lần 032509

Filed under: thị trường (market) — ktetaichinh @ 9:20 pm
Tags:
Thông tư hướng dẫn cơ chế hình thành, sử dụng, quyết toán Quỹ Bình ổn giá xăng dầu nêu rõ: Sau thời gian giữ ổn định giá xăng dầu, nếu giá bán thị trường cao hơn giá vốn, doanh nghiệp được điều chỉnh tối đa từng lần không quá 500 đồng/lít (kg).

Ngày 23/3, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 56 /2009/TT-BTC hướng dẫn cơ chế hình thành, sử dụng, quyết toán Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Theo đó, nguyên tắc tính toán và đăng ký giá bán xăng dầu được quy định như sau: Quý IV hàng năm, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối căn cứ dự báo mức giá trên thị trường thế giới (Platt’s Singapore) bình quân trong khoảng 3 tháng tới của từng chủng loại xăng, dầu mà doanh nghiệp dự kiến mua để tính giá vốn bán ra.

Giá vốn bán ra được tính theo nguyên tắc trên giá thị trường thế giới (Platt’s Singapore) bình quân cộng các chi phí phát sinh ngoài nước (như chi phí vận chuyển, bảo hiểm…).

Cụ thể, chi phí kinh doanh đối với xăng, diezen, dầu hoả tối đa 600 đồng/lít; ma zút tối đa 400 đồng/kg cộng lợi nhuận tối đa 300 đồng/lít (kg) cộng mức tiền trích hình thành Quỹ Bình ổn giá.

Doanh nghiệp được chủ động sử dụng Quỹ Bình ổn giá trong các trường hợp: Khi giá xăng, dầu thành phẩm trên thị trường thế giới (giá Platt’s Singapore) bình quân của tháng giảm, làm cho giá vốn do doanh nghiệp giảm hơn giá bán trong nước hiện hành tối đa đến 500 đồng/lít (kg) của từng loại xăng, dầu, doanh nghiệp giữ ổn định giá bán hiện hành phù hợp với thời gian quy định của Nhà nước về bảo đảm mức dự trữ lưu thông xăng dầu tối thiểu.

Sau thời gian này, nếu giá vốn giảm vượt trên 500 đồng/lít (kg) so với giá bán trong nước hiện hành, doanh nghiệp thực hiện điều chỉnh giảm giá bán tính từ mốc giá vốn giảm vượt trên 500 đồng/lít (kg).

Doanh nghiệp chủ động thực hiện giảm giá nhiều lần, mức độ giảm giá không hạn chế; mức giá giảm tối đa không vượt qua giá vốn do doanh nghiệp tính theo quy định. Không được sử dụng Quỹ Bình ổn giá để giảm giá bán xăng, dầu.

Khi giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới (giá Platt’s Singapore) bình quân của tháng tăng, làm giá vốn do doanh nghiệp tăng cao hơn giá bán trong nước hiện hành của từng loại xăng dầu, các doanh nghiệp giữ ổn định giá bán phù hợp với thời gian quy định của Nhà nước về bảo đảm mức dự trữ lưu thông xăng dầu tối thiểu; Khoản chênh lệch lỗ phát sinh do phải giữ ổn định giá bán so với giá vốn được bù đắp từ Quỹ Bình ổn giá.

Sau thời gian giữ ổn định giá bán trên, nếu: Giá thị trường thế giới vẫn giữ ở mức thấp, hoặc ổn định, làm cho giá vốn ngang bằng hoặc thấp hơn giá bán hiện hành tối đa 500 đồng/lít (kg), doanh nghiệp tiếp tục giữ ổn định giá bán trong nước.

Giá thị trường thế giới tiếp tục tăng cao hơn, làm cho giá vốn doanh nghiệp cao hơn so với giá bán hiện hành của từng loại xăng, dầu, doanh nghiệp được quyền điều chỉnh giá bán sau khi thực hiện chế độ đăng ký giá theo quy định hiện hành nhưng mức điều chỉnh tối đa cho từng lần không vượt quá 500 đồng/lít (kg).

Trong thời gian giữ ổn định giá bán theo quy định của Nhà nước về bảo đảm mức dự trữ lưu thông xăng dầu tối thiểu, nếu giá vốn doanh nghiệp tính theo quy định cao so với giá bán hiện hành của từng loại xăng, dầu và số tồn dư của Quỹ Bình ổn giá đã hết, doanh nghiệp được quyền điều chỉnh giá bán sau khi thực hiện chế độ đăng ký giá theo quy định hiện hành nhưng mức điều chỉnh tối đa cho từng lần không vượt quá 500 đồng/lít (kg).

Trường hợp các chu kỳ tiếp theo, nếu giá vốn tiếp tục tăng vượt quá 500 đồng/lít (kg) so với giá bán hiện hành của từng loại xăng, dầu, doanh nghiệp thực hiện trình tự điều chỉnh giá như trên.

Doanh nghiệp có trách nhiệm hạch toán đầy đủ, chính xác khoản trích lập Quỹ bình ổn giá vào chi phí trong kỳ. Chi phí trích lập Quỹ được coi là chi phí hợp lý, hợp lệ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ bình ổn giá xăng dầu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ hoặc cơ quan được Thủ tướng Chính phủ ủy quyền, đồng thời thực hiện thu và chi Quỹ Bình ổn giá theo quy định tại Thông tư này.

Trường hợp các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối không thực hiện đúng quy định của Thông tư này sẽ bị xử phạt theo quy định pháp luật hiện hành

Advertisements
TrackBack URI

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: