Ktetaichinh’s Blog

March 21, 2009

Hợp nhất mã số thuế với mã số đăng ký kinh doanh

Filed under: chính sách,Pháp luật — ktetaichinh @ 5:56 pm
Tags: , ,

(Nguồn: TTXVN 30/11/07) 30/11, tham dự Hội nghị toàn quốc Ngành Kế hoạch và Đầu tư nhằm triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2008, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhắc nhở ngành cần phải nhanh chóng hợp nhất mã số thuế với mã số đăng ký kinh doanh.Thử tướng chỉ đạo: Ngành Kế hoạch và Đầu tư phải tập trung cải cách thủ tục hành chính; huy động mọi nguồn lực đẩy nhanh tốc độ triển khai xây dựng các công trình xây dựng cơ bản của đất nước, khắc phục tình trạng cạn kiệt công suất của các công trình hạ tầng như hiện nay.

Lãnh đạo Ngành Kế hoạch và đầu tư, cần tập trung chỉ đạo đảm bảo tốc độ tăng trưởng 9%, đồng thời kiểm soát lạm phát, mức tăng giá dưới mức tăng GDP; đảm bảo tăng trưởng bền vững; ổn định kinh tế vĩ mô, cán cân cung cầu của nền kinh tế; cải thiện đời sống nhân dân (đặc biệt chú ý đến bà con vùng sâu, vùng xa, vùng chịu hậu quả của thiên tai lũ lụt). Năm 2008, cần tập trung đầu tư nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là đào tạo nghề; tạo cơ chế đào tạo theo yêu cầu của doanh nghiệp; coi đây là nhiệm vụ đột phá nhằm tạo việc làm cho lao động đồng thời nâng cao hiệu quả nền kinh tế.

Cán bộ Ngành Kế hoạch và Đầu tư, nhất là các Sở Kế hoạch và Đầu tư cần phát huy chức năng tham mưu cho chính quyền địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội để đảm bảo thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước, sử dụng hiệu quả vốn đầu tư, đẩy nhanh tốc độ giải ngân vốn ODA; phân bổ kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội đi liền với bảo vệ môi trường.

Ngành cần tiếp tục thực hiện đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; triển khai thực hiện hợp nhất mã số thuế với mã số đăng ký kinh doanh; rút ngắn thời gian cấp phép đầu tư, thành lập doanh nghiệp nhất là tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh; tạo điều kiện tốt nhất để huy động mọi nguồn lực cho phát triển.

Song song với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Ngành cũng cần triển khai các kế hoạch, biện pháp ngăn chặn, phòng chống tham nhũng, lãng phí, đặc biệt là các vị trí tiếp nhận hồ sơ, cấp giấy phép thành lập doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh tránh làm ảnh hưởng đến uy tín của Ngành, của hệ thống chính trị. Ngành cũng cần hỗ trợ và thực hiện đảm bảo quốc phòng – an ninh; giữ gìn trật tự an toàn giao thông; trật tự và an toàn xã hội…

Thủ tướng cũng chỉ rõ những hạn chế mà toàn Ngành cần tiếp thu, khắc phục trong thời gian tới: Chất lượng hiệu quả cạnh tranh của nền kinh tế chưa cao, chưa bền vững. Công tác bảo vệ môi trường chưa được quan tâm đúng mức. Việc sử dụng, tiêu hao năng lượng trong quá trình phát triển của nền kinh tế còn ở mức cao.

(Theo TTXVN)

TrackBack URI

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: